Informace o reklamaci

Tato stránka je pouhým informativním výtahem z obchodních podmínek a nezakládá žádná práva ani povinnosti, ty jsou upraveny pouze a výhradně obchodními podmínkami a kupní smlouvou.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Oznámení o odstoupení se zasílá na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@suvenyry-pernstejn.eu, nebo na adresu uvedenou níže.

V případě odstoupení zašlete zboží na adresu prodávajícího uvedenou níže. Po obdržení a přezkoumání vraceného zboží podle obchodních podmínek Vám budou vráceny peníze bezhotovostně na účet Vámi určený.

V případě, že vracené zboží bude poškozeno, je prodávající dle obchodních podmínek oprávněn vzniklou škodu jednostranně započíst proti kupní ceně.

Vracené zboží nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato.

Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy podle §1829 občanského zákoníku nese kupující.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu – nejlépe v původním obalu.


Práva z vadného plnění:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Práva kupujícího vyplývající z vadného plnění,uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním reklamovaného produktu na níže uvedenou adresu.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu – nejlépe v původním obalu. 


Adresa pro zasílání reklamovaného či vraceného zboží:

František Janda
Kukýrna 904
666 01 Tišnov

Pozn.: Na této adrese není zřízena provozovna, nelze zde proto bez předchozí domluvy reklamovat nebo vracet zboží osobně.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje u uvedeného subjektu na návrh spotřebitele.  K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.