Informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace:

Podnikatel RNDr. František Janda provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je RNDr.  František Janda, Kukýrna 904, 666 01 Tišnov, identifikační číslo: 60389702(dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování:  RNDr. František Janda, Kukýrna 904, 666 01 Tišnov, IČ: 60389702, adresa elektronické pošty: obchod@suvenyry-pernstejn.eu, tel.: +420 777 346 698

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů:

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Údaje o objednávce jsou dále předávány společnosti Heureka Group a.s., za účelem zkvalitnění našich služeb prostřednictvím funkce "Ověřeno Zákazníky", nepřejete-li si, aby informace o Vaší objednávce byly předány, můžete vyslovit nesouhlas s jejich předáním přímo v procesu objednávky zaškrtnutím políčka "

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů:

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. 

Soubory cookies využíváme k identifikaci zákazníka a zajištění správné funkce webového rozhraní internetového obchodu. 

Tento internetový obchod využívá pouze cookies nezbytné pro zajištění správného fungování webové stránky, k jejichž použití není vyžadován souhlas.   

Soubory cookie můžete prostřednictvím internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetích stran zablokovat nebo odebrat, toto může však způsobit nesprávnou funkci webového rozhraní.